E-mail  
密碼  
該郵箱已註冊..
新北市建安國小
透過空間活化與再整合,從點、線到面,從建安校園→生態棲地→螢火蟲棲地→溪流教室→戶外探索體驗場→社區學習場域,突顯學校環境與資源特色,拓展校園之多樣化生態棲地,系統化建構本校特色課程,並透過特色遊學方案之實施,開發多元及豐富的特色遊學課程,與他校共享本校課程、生態資源、社區資源,達到資源共享、城鄉交流的目標。
遊學行程可分為一日行、二日行
一日行,又各分為兩種主題:
                                            1.溯溪+自然體驗
                                       2.溯溪+攀岩、攀樹、垂降
二日行:溯溪+RTR+自然體驗+茶鄉茶香
詳細課程內容,請自行下載參閱